Uluslararası Ticaret

Bir ülkenin uluslararası ticaret rakamları ödemeler dengesinin cari denge alt kaleminde takip edilir. Yurt dışın amal satımına ihracat, yurt dışından mal alımına ithalat denir.Yurtdışı ile yapılan mal ticaretinin yanında turizm,nakliye, müteahhitlik,finansal hizmetler vb.hizmetlerde uluslararası ticaretin konusudur.

Uluslararası ticaretin göstergesi olan cari denge rakamlarının yurtiçi gayri safi milli hasıla(GSYH) rakamları üzerinde etkisi vardır.Cari denge açık verdiği zaman GSYH'i azalmakta, fazla verdiği zaman ise GSYH artmaktadır.Bir ülkenin uluslararası ticaret hacmi o ülkenin ne kadar dışarıyla açık olduğunu, yani entegre olduğunu da gösterir.

Alım ve satım rakamlarının toplamının GSYH'ye oranı bu göstergeyi sağlar.Uluslararası ticaret ihracat ve hizmet satımı anlamında farklı pazarlarda farklı müşteriler ve pazar payı edinilmesini sağladığı gibi, belirli malların üretimi için gerekli olan ancak ülkede olmayan veya sınırlı miktarlarda bulunan veya üretilen hammaddelerin veya hizmetlerin temin edilmesini sağlar.

Uluslararası ticaret ülkeler arası serbest ticaret ile küreselleşme ile de doğrudan ilişkilidir.Özellikle 1989'da Berlin Duvarı'nın çökmesiyle birlikte sermaye hareketlerine olan sınırların kalkması ile birlikte doğrudan yabancı yatırımlar da bir artış yaşanmıştır. Bu artış ile birlikte birçok çokuluslu şirket üretimlerinin bir kısmını değişik ülkelere özellikle kendilerine ucuz işgücü sağlayan ve / veya hammadde kaynaklarını üreten gelişmekte olan ülkelere kaydırmışlardır. Bu kaydırma ile birlikte aynı çokuluslu şirketler bünyesinde kalsa bile ülkeler arasındaki ticaret hacmi artmıştır.